Преминете към съдържанието

МЕУ организира кампания за пентестове в държавната администрация

Целта на кампанията е да подобри киберсигурността в държавната администрация, като участието в нея е доброволно и не се обвързва с възнаграждение.
Прочети повече за програмата

Добре дошли в Хакинг.БГ! 

Всеки един от нас стои на раменете на гигантите, споделили знанията и опита си с нас.

Този форум е нашият начин да върнем жеста за бъдещите и текущите кадри в киберсигурността.

Стремим се да предоставим платформа, където членовете могат да развиват своите умения, като се дава приоритет на етиката, сигурността и поверителността!

Относно този клуб

BSA e сертифицирана агенция за сигурност, базирана в Тирол, е на ваше разположение по всяко време с ориентирани към ефективността сили за сигурност или специалисти по целия свят. За да отговорим на постоянно променящите се изисквания, обучението и допълнителното образование на нашите служители се радва на най-висок приоритет. За разлика от други компании, курсовете за практическо обучение се провеждат всяка седмица в нашите помещения. Когато става въпрос за безопасност, ние не правим никакви компромиси! Зад многогодишния успех на нашата компания стои много специална фирмена философия и общи ценности, които определят нашите ежедневни действия - независимо дали в Австрия, откъдето BSA произхожда, или в нашите клонове в други страни сред които е и България. Като международна агенция за сигурност, ние имаме необходимия опит и експертиза, за да можем да ви предложим услуга, съобразена с вашите нужди. Нашите силни страни са свързани главно с източноевропейските страни. Нашата охранителна агенция BSA е една от най-високо утвърдените охранителни компании от години и действа, наред с други неща, като връзка между международно действащи компании и държавни институции. Ето защо ние съзнателно се позиционираме като пионери, когато става въпрос за безопасност. Ние сме на Ваше разположение 24 часа в денонощието и може да Ви потърсим веднага! Без значение дали става въпрос за вашата лична защита, сигурността на вашата компания или просто имате нужда от съвет за сигурност. НИЕ СМЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА.
  1. Какво ново в този клуб?
  2. 1. Правоотношението между клиента, наричан по-долу AG, и изпълнителя, наричан по-долу AN, е поръчка за управление на бизнеса с характер на услуга, а не договор за работа. 2. Клиентът носи риска от всяка поръчка, със задължението да обезщети и предпази изпълнителя от отговорност. 3. Изпълнителят определя естеството и обхвата на мерките, необходими за изпълнение на поръчката, по свое добросъвестно и професионално усмотрение. За изпълнението може да използва и подизпълнители. 4. от своя страна се състои от прекарани часове, изминати километри и парични разходи, както и организационната такса, която се начислява за оперативно планиране, оперативно управление, изготвяне на справки (доклади, наказателни обвинения, констатации и др.), както и като възможното подаване на лични показания в съда. Основната такса (за консултации, телефонни обаждания, проучване на файлове и управление) ще бъде таксувана във всеки случай, независимо дали се изпълняват задачи (наблюдение, разследване, взаимодействие и др.). 5. Клиентът се задължава да третира конфиденциално проведените телефонни и лични разговори с изпълнителя и да не предоставя съдържанието им на незаинтересовани трети лица. AG трябва да компенсира всички щети, понесени от AN в резултат на нарушение на това задължение. Клиентът може да поиска достъп до файловете на изпълнителя, които го засягат. Въпреки това файловете могат да бъдат проверявани само ако това не застрашава основното право на трети страни на поверителността на техните лични данни (раздел 1 във връзка с раздел 1 DSG 2000). Докладите се изготвят изключително като доказателство по гражданскоправни въпроси и могат да се използват само при правни сделки. Клиентът няма право на такъв иск, докато оперативните разходи не са напълно покрити. По наказателни дела по принцип не се изготвят доклади, 6. AG няма право да разкрива самоличността на информаторите, информацията и лицата за контакт, източниците на знания и методите на познаване. Таксата се състои от основна такса, такса за използване, която2 AN. Във връзка с разпоредбите на Закона за защита на данните от 2000 г., данни за лица, които нямат потвърдена връзка с престъпления (напр. първи заподозрени) или които нямат пасивна легитимност, няма да бъдат разкривани без изключение. Съгласно § 6, параграф 1 Z 5 DSG 2000 данните могат да се съхраняват от изпълнителя само в лична форма, докато това е необходимо за постигане на целите, за които са определени. 7. Настъпването на известен успех може да се очаква, но не е гарантирано, тъй като емпиричните процеси не могат да бъдат предвидени. Клиентът признава, че може да има ситуации в пътния трафик, които не позволяват наблюдението да бъде поддържано. По същия начин могат да възникнат ситуации в междуличностната област, които също правят невъзможно продължаването на определени разследвания. Договореното минимално време за фактуриране остава незасегнато. 8. Клиентът се задължава да не възлага на трети лица или дори сам да участва в същия въпрос по време на съществуващи договорни отношения. 9. Изпълнителят може да прекрати поръчката по всяко време, ако има важна причина. Важни причини за прекратяване са по-специално невярна информация (виж точка 14) от страна на клиента или несвоевременно покриване на парични разходи и разходи, както и нарушение на точка 8. 10. Безплатно анулиране на задачи (наблюдение, разследване, взаимодействие и т.н.) трябва да бъде направено в писмен вид най-малко 48 часа преди договореното начало на задачата. За анулации от 48 часа и по-малко се начислява такса за анулиране в размер на 50% от очакваните разходи за ден на ползване (поне 5 часа). Анулации, изпратени по-късно, не могат да бъдат взети под внимание. Ще бъде начислена такса за анулиране в размер на 100% от очакваната цена на работен ден (поне 5 часа). 11. Клиентът се задължава да покрива времеви и материални разходи чрез текущи авансови плащания. 12. Фактурите на Изпълнителя се заплащат без приспадане веднага след получаването.3 13. Всички искове, произтичащи от тази поръчка, остават незасегнати от регресни искове на AG срещу трети страни, както по отношение на причината, така и по отношение на сумата. Компенсирането на искове за такси на Изпълнителя, включително парични разходи, с иск на Клиента от всякакъв вид е изключено, освен ако задължителните законови разпоредби не противоречат на това. 14. Клиентът гарантира, че информацията, на която се основава поръчката, отговаря на фактите и че не се преследват незаконни, неморални или бунтовни цели. 15. Отклоненията от правилата и условията и договорите за възнаграждение трябва да бъдат в писмена форма и подписани от Изпълнителя, за да бъдат валидни. Устните споразумения или специалните споразумения със служителите са без значение. 16. Ако настоящата поръчка не е направена лично от AG, а от поискано или упълномощено лице, тогава това лице е солидарно и поотделно отговорно с AG за всички искове. 17. Правенето на поръчка е основание за допълнителни или последващи поръчки, които се правят лично, по телефона, писмено или чрез електронно предаване на данни.
  3. обхват Всички правоотношения между клиент (AG) и изпълнител (BSA) са предмет на тези "Общи условия" (ОУ). Това важи и за бъдещи допълнителни и последващи поръчки, дори ако не се прави конкретно позоваване в отделни случаи. Писмена форма, промени в договора Промените в правилата и условията, изброени тук, или услугите, договорени с AG, трябва да бъдат направени в писмена форма без изключение и се считат за част от договора. Изискването за писмена форма може да бъде отменено само в писмен вид. изпълнение на услугата BSA използва своите служители като помощни агенти за договореното изпълнение. Изборът на наетия персонал и правото да дава инструкции принадлежи на BSA – освен в случай на непосредствена опасност или специални, изрични споразумения за противното. Действието на закона за временната заетост на работници за персонала на BSA е изрично изключено. Договорните отношения между договарящите се страни не оправдават никакво прехвърляне на операции или части от операции. обхват на услугите Спецификацията на договорения обхват на услугите трябва да бъде определена от договарящите се страни под формата на регламент за обслужване, който служи като основа за сервизните инструкции на BSA за неговите заместващи агенти. Ако договорените услуги не са уточнени писмено, BSA ще предостави услугата по критерии за целесъобразност по свое усмотрение. сертификат за постижение Записите или регистрационните файлове за изпълнение (електронни оценки) подлежат на такса и могат да бъдат поискани със задна дата за период от 30 дни. адреси за регистрация Клиентът е длъжен незабавно да уведоми БСА за промени в своя адрес и лица за контакт писмено. Ако уведомлението е пропуснато, декларациите също се считат за получени, ако са изпратени до последния известен адрес или лице за контакт. разрешение за достъп Ключовете или техническите средства, необходими за изпълнение на поръчката, се предоставят от клиента безплатно и своевременно в необходимия брой. Късното или непълно предаване, както и отказът да се заменят правата за достъп, които са станали неизползваеми, не освобождават AG от плащането. знаци В началото на услугата - освен ако няма указания за противното - ще бъдат прикрепени обичайните информационни табели. Табелите остават собственост на BSA. След приключване на поръчката, те ще бъдат премахнати отново, BSA не е задължен да възстанови предишния статус. Сключване на договор, продължителност на договора Договорът е сключен, когато AG направи поръчка и когато BSA потвърди или приеме поръчката. Устните договорки не са валидни. Освен ако не е уговорено друго писмено, всички договори са със срок от пет години. Ако договор с определен срок не бъде прекратен писмено не по-късно от три месеца преди изтичането му, той се продължава с предходния период на договора. такса за изпълнение Освен ако не е уговорено друго в писмен вид, таксата е дължима за месечно авансово плащане без приспадане. Прихващането или задържането на суми по фактури е изключено, освен ако тези искове не са изрично признати или законно установени от съда. В случай на забавяне на плащането ще бъде начислена 12 процента лихва за просрочие плюс направените разходи за напомняне и събиране. Ако клиентът е в забава с повече от 6 седмици с дължимо плащане, BSA има право да спре договорените услуги за срока на закъснението. BSA има право да увеличи таксата, ако има увеличение на заплатите в сектора на сигурността или общо увеличение на разходите. Ако увеличението на цената е регулирано от държавна институция, то се счита за одобрено Предсрочно прекратяване на договора Ако обектът на договора се откаже изцяло, AG може - ако няма правоприемник - да прекрати договора преждевременно с едномесечно предизвестие. Ако става въпрос само за преместване, услугата трябва да продължи на новото място. BSA трябва да бъде информиран незабавно в писмен вид за всякакви промени в това отношение. Ако обхватът или съдържанието на услугата се промени при преместване на местоположението, BSA има право съответно да коригира договорената такса за услугата. Ако договорът бъде прекратен преждевременно, AG трябва да изплати намаленията на цените, предоставени поради по-дълъг срок на договора. По икономически причини BSA има право да прекрати договора с едномесечно предизвестие. Той обаче е длъжен да направи възможното услугата да бъде предоставена от друга фирма за търговска охрана. В случай на забавяне на плащането, въпреки зададения гратисен период, BSA може да прекрати договора с незабавно действие. прекъсване на захранването Ако непредвидени събития го наложат, планираните услуги могат да отпаднат. По-специално, в случаи на непреодолима сила, стачки и война, BSA може да прекъсне услугите, доколкото тяхното изпълнение е възпрепятствано, или да ги промени по подходящ начин. АГ не е длъжен да заплаща за времето на прекъсване на услугата. правоприемство Ако договорният обект се прехвърля на правоприемник, AG се задължава да уведоми BSA писмено най-късно до момента на предаване на обекта. В случай на прехвърляне на фирма правоприемникът сключва договора, освен ако BSA не възрази срещу това в рамките на 3 месеца от съобщението за поглъщането. В случай на смърт на AG, правоприемникът сключва договора, при условие че целта на договора не се основава предимно на лични въпроси, по-специално на защита на личността на клиента. Договорът не се влияе от промяна или правоприемство от страна на BSA. оплаквания Оплаквания от всякакъв вид, свързани с изпълнението на договора, трябва да бъдат докладвани в писмен вид на ръководството на BSA веднага след идентифицирането им, за да могат да бъдат отстранени. Ако уведомлението не бъде направено своевременно, правата, произтичащи от такива оплаквания, не могат да бъдат предявени. Съществени нарушения на изпълнението на договора, които застрашават целта на поръчката, дават право на прекратяване на договора без предизвестие само ако BSA не отстрани писмената жалба в разумен срок, но най-късно в рамките на 7 работни дни. Наемане на персонал на BSA AG не може да наема персонал, който е или е бил нает от BSA за извършване на услугата или който му е бил представен за тази цел по време на срока на договора между AG и BSA и една година след изтичането му, нито да ги наема сам или чрез трети партии. Ако клиентът наруши това споразумение, той е длъжен да заплати на BSA обезщетение в размер на 42 000 евро. защита на служителите Договарящите страни се съгласяват, че техническата безопасност и грижата за здравето при работа, както и оценката на постоянните работни места на BSA във фирмата на клиента (напр. телефонни услуги, портиерски услуги, охрана на завода и др.) ще се извършват от органите на клиент. АГ отговаря и за спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Правомощията на представителите на служителите на BSA остават незасегнати. Отговорност BSA носи отговорност само за груба небрежност или умишлени щети, причинени от него или неговия персонал при изпълнение на договора, но само до Височина на: 5 000 000 € за телесни повреди и щети на имущество, общо за иск; € 250 000 за щети, причинени от кражба с взлом и кражба на иск – при условие, че те са били надлежно докладвани на органите по сигурността; € 250 000 за чисти финансови загуби, на иск с изключение на всички финансови загуби, които са нетипични за BSA; 500 000 € за щети, причинени от смущения в околната среда на година. Ако BSA приеме и неиндустриални услуги като част от договор, отговорността е ограничена до 10% от посочените максимални суми. Иск за отговорност съществува само ако клиентът не е в забава с плащането на дължимата такса към момента на настъпване на вредното събитие. Отказ от отговорност Искът за отговорност изтича, ако AG не докладва и не докаже щетата и произтичащите от нея претенции незабавно, но не по-късно от една седмица след като е узнал за щетата и увредената страна, или ако искът не бъде предявен в съда в рамките на три месеца от отхвърляне. Ако ключ бъде изгубен, само изгубеният ключ ще бъде заменен; няма повече компенсации. BSA не носи отговорност за щети, различни от изброените, по-специално не за щети, за които не се предоставя застрахователно покритие въз основа на общите застрахователни условия на застраховка „Гражданска отговорност“. Изключена е възможността за оспорване на намалението с повече от половината. 19. Доказателство за застраховка BSA е длъжен да сключи застраховка за отговорност в рамките на поетата отговорност, чийто лимит произтича от клауза 17. защита на данни Клиентът се съгласява, че личните данни могат да бъдат автоматично съхранявани от BSA в изпълнение на този договор, обработвани и предавани на трети страни в необходимата степен (напр. споразумение с изпълнителната власт и др.). BSA се задължава да предприеме разумни технически и организационни мерки за защита на данните на клиента по смисъла на закона за защита на личните данни и изрично задължава своите служители да пазят поверителността на данните по смисъла на приложимия закон за защита на личните данни. Клауза за разделимост Ако една или повече разпоредби от тези Общи условия са или станат правно неефективни, валидността на останалите разпоредби няма да бъде засегната. В такъв случай невалидната, оспорима или неприложима разпоредба трябва да бъде допълнена или заменена по такъв начин, че да се постигне икономическата цел, предвидена с невалидната, оспорима и неприложима разпоредба. защита на потребителите Тези правила и условия са основно предназначени за правни сделки между компании. За клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, настоящите Общи условия се прилагат по допустимостта на Закона за защита на потребителите.
  4. Условия за участие Ако посещаването на събитие е предмет на определени условия за прием, те са посочени отделно в учебника и трябва да бъдат изпълнени от участника. По принцип не се предвиждат замествания от други лица по време на събитие. Регистрация Регистрациите ще се разглеждат по реда на получаването им. Асоциацията BSA Bodyguard & Security приема регистрации и анулации за своите събития само писмено (също по факс и електронна поща) или лично. Всяка регистрация е обвързваща. Такса за участие Таксата за събитието трябва да бъде платена преди началото на събитието. Отстъпките не могат да се приспадат. Частични плащания могат да бъдат договорени само преди началото на събитието. Ако се присъедините към събитие по-късно, няма намаление на таксата за участие, същото важи и ако напуснете по-рано. Входните такси и таксите за изпит включват данък по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност от 1994 г. Учебна единица Продължителността на събитията е посочена на www.bsa-security.com „(часове) продължителност на курса“. По принцип един (час) се разделя на 50 минути обучение и 10 минути почивка. Анулации Анулации се приемат само в писмен вид. Ако участник е възпрепятстван да присъства на събитието, анулация може да бъде направена безплатно до 14 календарни дни преди началото на събитието (според печат на касовата бележка). При анулации от 14 календарни дни преди началото на събитието се удържат 50% от таксата за събитието. В случай на анулиране на първия ден от събитието или след това се дължи пълната такса за събитието, това важи и ако са договорени частични плащания. Таксата за анулиране не се начислява, ако участникът посочи заместващ участник от целевата група, който присъства на събитието и заплати таксата за участие. Първоначалният участник обаче остава отговорен за разходите за курса. В случай на непредвидено заболяване на участника, медицинското свидетелство трябва да бъде представено по-късно. Право на отказ Следното се отнася за дистанционните продажби: Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня на сключване на договора. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате, BSA Bodyguard & Security Association, адрес: Kaufmannstraße 23a, 6020 Innsbruck, имейл адрес: bsa@bsa-association, чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата или електронна поща) за вашето решение да се оттеглите от този договор. Ако използвате тази опция, ние незабавно (например по имейл) ще ви изпратим потвърждение за получаване на такова оттегляне. За да спазите крайния срок за анулиране, е достатъчно да изпратите съобщението относно упражняването на правото ви на анулиране преди изтичането на срока за анулиране. Последици от анулирането Ако анулирате този договор, ние сме ви платили всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от предлаганата най-евтина стандартна доставка от нас), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за вашето анулиране на този договор. За това изплащане използваме същото средство за плащане, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако нещо друго не е изрично договорено с вас; при никакви обстоятелства няма да Ви бъдат начислени такси за това изплащане. Поискахте ли услугите да започнат по време на периода на размисъл, Промени в програмата на събитието/отмяна на събитието Поради дългосрочното планиране са възможни организационни промени в програмата. Реализирането на едно събитие зависи и от минимален брой участници. Поради това BSA Bodyguard & Security Association трябва да си запази правото да променя дните на курсовете, началните часове, датите, местата, обучителите и анулирането на събития. Участниците ще бъдат информирани своевременно и по подходящ начин. Ако дадено събитие е отменено поради болест на треньора или други непредвидени събития, няма право на провеждане на събитието. От това не могат да бъдат получени компенсации за направени разходи и други искове срещу Асоциацията за бодигард и сигурност на BSA. Същото важи и за срещи, които трябва да бъдат отложени с кратко предизвестие или Ако дадено събитие трябва да бъде отменено, вече платените такси за събитието ще бъдат възстановени без никакви удръжки. Връщането се извършва по банков път по писмено посочена от участника сметка или чрез издаване на учебен чек. Изплащането ще бъде намалено съответно за скриптове и работни документи, които не са върнати. WIFI Vienna не носи никаква отговорност за печатни или правописни грешки в своите публикации и уебсайтове. Оттегляне от договора за обучение Асоциацията за бодигард и сигурност на BSA си запазва правото да оттегли участниците, да ви изключи от участие в събитието и да се оттегли от договора. Вече платената такса за курса ще бъде възстановена пропорционално. Ако участникът е в забава за плащане, BSA Bodyguard & Security Association има възможност да се откаже от договора. Забрана за животни Обща забрана за животни, с изключение на онези събития, при които животните трябва да предадат учебното съдържание. Потвърждение за участие Потвържденията за участие за участие в събитието се издават безплатно, ако участникът е посетил най-малко 75% от въпросното събитие, освен ако не е посочено друго. Изпити По принцип само хора, които са присъствали на поне 75% от предишния курс или курс, се допускат до изпити. BSA Bodyguard & Security Association взема решение за одобрението. Писмени изпити няма да се провеждат. Сценарии, работни документи За много събития, сценарии или учебни документи са на разположение на участниците, които, освен ако не е посочено друго, винаги са включени в таксата за участие и се раздават в началото на събитието. Отделно закупуване на учебен материал от BSA Bodyguard & Security Association не е възможно. Документите, предоставени от BSA Bodyguard & Security Association и софтуерът не могат да бъдат възпроизвеждани, разпространявани, предлагани за продажба, достъпни за обществеността или пускани на пазара. За да се избегнат спорове за авторски права, не могат да се правят видеозаписи, снимки или аудиозаписи на учебния материал, лекцията или хора по време на събитие без изрично разрешение. Дубликати на удостоверения и удостоверения за самоличност Удостоверенията и удостоверенията могат да се издават и като дубликати за минали години. Таксата за дубликат е €30. Потвържденията за участие са безплатни. Такса за обработка от 50 евро се начислява за английски превод на сертификати/дипломи и такса за обработка от 35 евро за дублиращи се карти. Изключване на отговорност BSA Bodyguard & Security Association не поема отговорност за личните вещи на участниците, включително предоставените учебни документи. Срещу Асоциацията за бодигард и сигурност на BSA не могат да бъдат предявени искове за отговорност от прилагането на знанията, придобити в Асоциацията за бодигард и сигурност на BSA. Защита на данните Цялата лична информация на участниците ще бъде третирана поверително. Данните няма да бъдат споделяни с трети страни. С изпращането на данните участниците или заинтересованите страни се съгласяват, че личните данни (име и фамилия, длъжност, дата на раждане, SVNR, място на раждане, име на фирма, адрес на фирма, телефонни номера, имейл адреси, адрес за доставка или личен адрес), които се предават по електронен път, по телефона, устно, по факс или писмено, както и за предаване на информация и за осигуряване на качество може да се използва. Това включва също изпращане на имейл бюлетина на предоставения имейл адрес(и). В случай на подготвителни курсове, участниците се съгласяват, че личните данни (име и фамилия, титла, SVNR, дата на раждане, място на раждане, адрес, телефонни номера, имейл адреси) могат да бъдат предадени на изпитния център за цел на последващо изследване. Ако личните данни на участниците са се променили или ако те не желаят да получават повече имейли от нас, молим за известие. Клиентът изрично се съгласява с електронната обработка и предаване на предоставените от него данни за целите на кредитна проверка или събиране на задължения по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. Google Analytics Уебсайтът на BSA Bodyguard & Security Associations използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google“). Забележка в смисъл на равно третиране Ние се стремим да формулираме термини, наименования и наименования на функции по неутрален по отношение на пола начин или за двата пола. Ако не винаги успяваме в това, всички събития, разбира се, са отворени и за двата пола, освен ако не е посочено друго.
  5.  

HACKING.BG Партньори

transparent1.png.c15979e1dc997cdd3a9941e342368a9b.png2.png.3e2592eadc660ecc831f1fdd569e8eb4.pngLogonobackground.thumb.png.546f31037e975b6fd85c69e35f300db6.png600_489534840.png.72981fb02b90f1986dd7ade4d561e6d0.pngcyberclub-logo-text.png.6e9d11752e2eade43d40337d83365e48.png

×
×
  • Създай ново...

Важна информация!

Политика за сигурност и условия на ползване Privacy Policy