Преминете към съдържанието

МЕУ организира кампания за пентестове в държавната администрация

Целта на кампанията е да подобри киберсигурността в държавната администрация, като участието в нея е доброволно и не се обвързва с възнаграждение.
Прочети повече за програмата

Добре дошли в Хакинг.БГ! 

Всеки един от нас стои на раменете на гигантите, споделили знанията и опита си с нас.

Този форум е нашият начин да върнем жеста за бъдещите и текущите кадри в киберсигурността.

Стремим се да предоставим платформа, където членовете могат да развиват своите умения, като се дава приоритет на етиката, сигурността и поверителността!

Правила и условия – Услуга за сигурност – Консултиране – Кибер криминалистика


Препоръчан пост


 • Група:  [Администратор]
 • Последователи:  15
 • Брой мнения:  135
 • Репутация:   87
 • Спечелени дни:  37
 • Регистриран на:  11.04.2023
 • Статус:  Оффлайн
 • Система/OS::  Windows

 1. обхват

Всички правоотношения между клиент (AG) и изпълнител (BSA) са предмет на тези "Общи условия" (ОУ). Това важи и за бъдещи допълнителни и последващи поръчки, дори ако не се прави конкретно позоваване в отделни случаи.

 
 
 1. Писмена форма, промени в договора

Промените в правилата и условията, изброени тук, или услугите, договорени с AG, трябва да бъдат направени в писмена форма без изключение и се считат за част от договора. Изискването за писмена форма може да бъде отменено само в писмен вид.

 
 
 1. изпълнение на услугата

BSA използва своите служители като помощни агенти за договореното изпълнение. Изборът на наетия персонал и правото да дава инструкции принадлежи на BSA – освен в случай на непосредствена опасност или специални, изрични споразумения за противното. Действието на закона за временната заетост на работници за персонала на BSA е изрично изключено. Договорните отношения между договарящите се страни не оправдават никакво прехвърляне на операции или части от операции.

 
 
 1. обхват на услугите

Спецификацията на договорения обхват на услугите трябва да бъде определена от договарящите се страни под формата на регламент за обслужване, който служи като основа за сервизните инструкции на BSA за неговите заместващи агенти. Ако договорените услуги не са уточнени писмено, BSA ще предостави услугата по критерии за целесъобразност по свое усмотрение.

 
 
 1. сертификат за постижение

Записите или регистрационните файлове за изпълнение (електронни оценки) подлежат на такса и могат да бъдат поискани със задна дата за период от 30 дни.

 
 
 1. адреси за регистрация

Клиентът е длъжен незабавно да уведоми БСА за промени в своя адрес и лица за контакт писмено. Ако уведомлението е пропуснато, декларациите също се считат за получени, ако са изпратени до последния известен адрес или лице за контакт.

 
 
 1. разрешение за достъп

Ключовете или техническите средства, необходими за изпълнение на поръчката, се предоставят от клиента безплатно и своевременно в необходимия брой. Късното или непълно предаване, както и отказът да се заменят правата за достъп, които са станали неизползваеми, не освобождават AG от плащането.

 
 
 1. знаци

В началото на услугата - освен ако няма указания за противното - ще бъдат прикрепени обичайните информационни табели. Табелите остават собственост на BSA. След приключване на поръчката, те ще бъдат премахнати отново, BSA не е задължен да възстанови предишния статус.

 
 
 1. Сключване на договор, продължителност на договора

Договорът е сключен, когато AG направи поръчка и когато BSA потвърди или приеме поръчката. Устните договорки не са валидни. Освен ако не е уговорено друго писмено, всички договори са със срок от пет години. Ако договор с определен срок не бъде прекратен писмено не по-късно от три месеца преди изтичането му, той се продължава с предходния период на договора.

 
 
 1. такса за изпълнение

Освен ако не е уговорено друго в писмен вид, таксата е дължима за месечно авансово плащане без приспадане. Прихващането или задържането на суми по фактури е изключено, освен ако тези искове не са изрично признати или законно установени от съда. В случай на забавяне на плащането ще бъде начислена 12 процента лихва за просрочие плюс направените разходи за напомняне и събиране. Ако клиентът е в забава с повече от 6 седмици с дължимо плащане, BSA има право да спре договорените услуги за срока на закъснението. BSA има право да увеличи таксата, ако има увеличение на заплатите в сектора на сигурността или общо увеличение на разходите. Ако увеличението на цената е регулирано от държавна институция, то се счита за одобрено

 
 
 1. Предсрочно прекратяване на договора

Ако обектът на договора се откаже изцяло, AG може - ако няма правоприемник - да прекрати договора преждевременно с едномесечно предизвестие. Ако става въпрос само за преместване, услугата трябва да продължи на новото място. BSA трябва да бъде информиран незабавно в писмен вид за всякакви промени в това отношение. Ако обхватът или съдържанието на услугата се промени при преместване на местоположението, BSA има право съответно да коригира договорената такса за услугата. Ако договорът бъде прекратен преждевременно, AG трябва да изплати намаленията на цените, предоставени поради по-дълъг срок на договора. По икономически причини BSA има право да прекрати договора с едномесечно предизвестие. Той обаче е длъжен да направи възможното услугата да бъде предоставена от друга фирма за търговска охрана. В случай на забавяне на плащането, въпреки зададения гратисен период, BSA може да прекрати договора с незабавно действие.

 
 
 1. прекъсване на захранването

Ако непредвидени събития го наложат, планираните услуги могат да отпаднат. По-специално, в случаи на непреодолима сила, стачки и война, BSA може да прекъсне услугите, доколкото тяхното изпълнение е възпрепятствано, или да ги промени по подходящ начин. АГ не е длъжен да заплаща за времето на прекъсване на услугата.

 
 
 1. правоприемство

Ако договорният обект се прехвърля на правоприемник, AG се задължава да уведоми BSA писмено най-късно до момента на предаване на обекта. В случай на прехвърляне на фирма правоприемникът сключва договора, освен ако BSA не възрази срещу това в рамките на 3 месеца от съобщението за поглъщането. В случай на смърт на AG, правоприемникът сключва договора,

при условие че целта на договора не се основава предимно на лични въпроси, по-специално на защита на личността на клиента. Договорът не се влияе от промяна или правоприемство от страна на BSA.

 
 
 1. оплаквания

Оплаквания от всякакъв вид, свързани с изпълнението на договора, трябва да бъдат докладвани в писмен вид на ръководството на BSA веднага след идентифицирането им, за да могат да бъдат отстранени. Ако уведомлението не бъде направено своевременно, правата, произтичащи от такива оплаквания, не могат да бъдат предявени. Съществени нарушения на изпълнението на договора, които застрашават целта на поръчката, дават право на прекратяване на договора без предизвестие само ако BSA не отстрани писмената жалба в разумен срок, но най-късно в рамките на 7 работни дни.

 
 
 1. Наемане на персонал на BSA

AG не може да наема персонал, който е или е бил нает от BSA за извършване на услугата или който му е бил представен за тази цел по време на срока на договора между AG и BSA и една година след изтичането му, нито да ги наема сам или чрез трети партии. Ако клиентът наруши това споразумение, той е длъжен да заплати на BSA обезщетение в размер на 42 000 евро.

 
 
 1. защита на служителите

Договарящите страни се съгласяват, че техническата безопасност и грижата за здравето при работа, както и оценката на постоянните работни места на BSA във фирмата на клиента (напр. телефонни услуги, портиерски услуги, охрана на завода и др.) ще се извършват от органите на клиент. АГ отговаря и за спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците. Правомощията на представителите на служителите на BSA остават незасегнати.

 
 
 1. Отговорност

BSA носи отговорност само за груба небрежност или умишлени щети, причинени от него или неговия персонал при изпълнение на договора, но само до

Височина на:

5 000 000 € за телесни повреди и щети на имущество, общо за иск;

€ 250 000 за щети, причинени от кражба с взлом и кражба на иск – при условие, че те са били надлежно докладвани на органите по сигурността;

€ 250 000 за чисти финансови загуби, на иск с изключение на всички финансови загуби, които са нетипични за BSA;

500 000 € за щети, причинени от смущения в околната среда на година.

Ако BSA приеме и неиндустриални услуги като част от договор, отговорността е ограничена до 10% от посочените максимални суми. Иск за отговорност съществува само ако клиентът не е в забава с плащането на дължимата такса към момента на настъпване на вредното събитие.

 
 
 1. Отказ от отговорност

Искът за отговорност изтича, ако AG не докладва и не докаже щетата и произтичащите от нея претенции незабавно, но не по-късно от една седмица след като е узнал за щетата и увредената страна, или ако искът не бъде предявен в съда в рамките на три месеца от отхвърляне. Ако ключ бъде изгубен, само изгубеният ключ ще бъде заменен; няма повече компенсации. BSA не носи отговорност за щети, различни от изброените, по-специално не за щети, за които не се предоставя застрахователно покритие въз основа на общите застрахователни условия на застраховка „Гражданска отговорност“. Изключена е възможността за оспорване на намалението с повече от половината.

 
 

19. Доказателство за застраховка

BSA е длъжен да сключи застраховка за отговорност в рамките на поетата отговорност, чийто лимит произтича от клауза 17.

 
 
 1. защита на данни

Клиентът се съгласява, че личните данни могат да бъдат автоматично съхранявани от BSA в изпълнение на този договор, обработвани и предавани на трети страни в необходимата степен (напр. споразумение с изпълнителната власт и др.). BSA се задължава да предприеме разумни технически и организационни мерки за защита на данните на клиента по смисъла на закона за защита на личните данни и изрично задължава своите служители да пазят поверителността на данните по смисъла на приложимия закон за защита на личните данни.

 
 
 1. Клауза за разделимост

Ако една или повече разпоредби от тези Общи условия са или станат правно неефективни, валидността на останалите разпоредби няма да бъде засегната. В такъв случай невалидната, оспорима или неприложима разпоредба трябва да бъде допълнена или заменена по такъв начин, че да се постигне икономическата цел, предвидена с невалидната, оспорима и неприложима разпоредба.

 
 
 1. защита на потребителите

Тези правила и условия са основно предназначени за правни сделки между компании. За клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, настоящите Общи условия се прилагат по допустимостта на Закона за защита на потребителите.

Link to comment
Сподели другаде

 • Регистрирайте се

  Регистрирайте се за да използвате пълната функционалност на форума 🙂

HACKING.BG Партньори

transparent1.png.c15979e1dc997cdd3a9941e342368a9b.png2.png.3e2592eadc660ecc831f1fdd569e8eb4.pngLogonobackground.thumb.png.546f31037e975b6fd85c69e35f300db6.png600_489534840.png.72981fb02b90f1986dd7ade4d561e6d0.pngcyberclub-logo-text.png.6e9d11752e2eade43d40337d83365e48.png

×
×
 • Създай ново...

Важна информация!

Политика за сигурност и условия на ползване Privacy Policy